Norrköping är Sveriges bästa klimatanpassade kommun bild

Norrköping är Sveriges bästa klimatanpassade kommun

Publicerad

När IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring för sjätte gången presenterar sin undersökning över hur väl förberedda landets kommuner är på framtida klimatförändringar, vinner Norrköping priset som årets bästa klimatanpassningskommun.

Enkäten skickades ut till samtliga Sveriges kommuner och besvarades av 194 kommuner. Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning. Resultatet visar att Norrköpings kommun toppar listan. I undersökningen har det bland annat tittats på hur kommunerna står rustade inför framtida skyfall, översvämningar, värmeböljor och torka.

Norrköping har ett ansvarsfullt klimatarbete

Norrköpings kommun har jobbat aktivt med klimatanpassning under många år. En viktig del har varit att få en övergripande bild av hur klimatförändringar påverkar och kommer att påverka kommunen i framtiden. En gemensam färdriktning förenklar arbetet och framtagande av åtgärder för hur kommunen exempelvis ska hantera översvämningsrisker, värmebölja, ras och skred.

– Det är verkligen glädjande att Norrköping hamnar på första plats i år. Det ligger mycket hårt arbete av många personer bakom den här placeringen. Vi tar gärna lead i klimatarbetet och vill vara en förebild för andra kommuner, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), vice ordförande i kommunstyrelsen i ett pressmeddelande på kommunens hemsida.

Norrköpings kommun har ställt sig bakom Agenda 2030 och de globala målen som innebär att all kommunal verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling, där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är varandras förutsättningar och stöd.
– Vi strävar efter att Norrköpings kommun ska vara en hållbar kommun på flera plan. Det ska vara tryggt att bo här och vi ska också ta ansvar för framtida generationer när det gäller klimatfrågan, säger Eva-Britt Sjöberg.

Hållbarhetsarbete i Norrköpings kommun

För att accelerera hållbarhetsarbetet har Norrköpings kommun sedan 1 maj 2023 en samlad organisation inom samhällsbyggnadskontoret där en ny avdelning, strategisk samhällsplanering, har bildats för att utveckla hållbarhetsarbetet i hela kommunen. Ett första steg är att kartlägga pågående arbete och processer, sedan ska en gemensam riktning och målbild som synliggör, stärker och utvecklar kommunens samlade arbete tas fram.
– Norrköpings kommun gör redan idag flera olika insatser och aktiviteter som bidrar till ett bra hållbarhetsarbete. Genom att samla hållbarbetsarbetet tydliggör vi kommunens ambition att, tillsammans med samtliga kontor och bolag, ge området ökat fokus. Det här arbetet är viktigt både nu och för framtiden. Vår vision är att bli en av Sveriges miljöfrämsta kommuner, säger Eva-Britt Sjöberg.

Bäst på klimatanpassning

I motiveringen står bland annat att kommunens främsta framgångsfaktor har varit det övergripande arbetet med miljö- och klimatfrågor. Under flera års tid har man sedan arbetat med att identifiera sårbarheter, inom såväl geografiska områden som inom olika sektorer och verksamheter. Kommunen har också arbetat med naturbaserade lösningar som bidrar både till att bevara den biologiska mångfalden och ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster för att minska effekterna av klimatförändringar. Sammantaget har detta gett höga poäng i rankningen. – I alla år som vi har gjort den här kartläggningen har Norrköping varit en av toppkommunerna. I år når de första plats och visar att de genom att prioritera frågan politiskt och styra mot långsiktiga gemensamma klimatmål, är bäst i Sverige när det kommer till klimatanpassning, säger Staffan Moberg jurist och klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring i ett pressmeddelande.