Integritetspolicy

Information enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

KMK Nykom AB (härefter ”vi”, ”oss”, ”KMK”) värnar om din personliga integritet och är mån om att du ska känna dig trygg med att vi, eller de vi anlitar, i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din personliga integritet. KMK har därför antagit en personuppgiftspolicy för behandling av personuppgifter i syfte att säkerhetsställa att samtliga inom organisationen följer tillämplig dataskyddslagstiftning. Det är viktigt att du som besökare läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster. Nedan beskrivs närmare vilka behandlingar vi utför med dina personuppgifter.

Genom att använda våra tjänster, accepterar du denna personuppgiftspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att KMK använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

Personuppgiftspolicyn gäller om du som besökare använder, har använt eller har uttryckt en avsikt att använda de tjänster som KMK tillhandahåller.

Definitioner

Besökare betyder en fysisk person som använder, har använt eller har utryckt en önskan att använda KMK:s tjänster.

Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, lokaliseringsuppgifter eller faktorer som är specifika för en persons fysiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Uppgifter som enskilt inte når upp till kraven kan tillsammans ändå utgöra personuppgifter.

All behandling av personuppgifter omfattas av dataskyddsförordningen och dess regler. Med behandling menas en åtgärd eller kombination av åtgärder avseende personuppgifter, som utförs helt eller delvis automatiserat. Även personuppgifter i e-post och i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser och i annat ostrukturerat material omfattas.

Behandling av personnummer får bara utföras om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

Personuppgiftsansvarig

KMK Nykom AB (559186-6073) är personuppgiftsansvarig för användningen av besökarens personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i denna Personuppgiftspolicy.

Vart vänder du dig om du har frågor?

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@nykommun.se.

Kategorier av personuppgifter

Personuppgifter kan inhämtas från en besökare genom dennes användning av våra tjänster. Personuppgifterna som samlas in av oss kan variera beroende på uppdragets syfte, omfattning och natur. Om vi inte får de efterfrågade personuppgifterna som vi har bedömt kommer att krävas för fullgörandet av uppdraget kommer KMK följaktligen inte ha möjlighet att åta sig något uppdrag med dig eller det bolag som du är kontaktperson för.

Följande uppgifter kan komma att samlas in av oss:

Besökare (fysisk person)

Namn, personnummer eller annat identifikationsnummer, kontaktuppgifter (såsom adress, epostadress och telefonnummer).

Besökare (fysisk person som är företrädare för juridisk person)

Namn, titel, arbetsgivare, personnummer eller annat identifikationsnummer, kontaktuppgifter (såsom adress, e-postadress och telefonnummer).

Laglighet i behandlingen

KMK behandlar besökarens uppgifter enligt följande:

 • Vi behandlar besökarens personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
 • Vi inhämtar besökarens personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla besökarens personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Vi samlar in och behandlar personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som de samlas in och används för.
 • Vi behandlar besökarens personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som de samlades in för.
 • Vi behandlar korrekta uppgifter. KMK kommer att uppdatera och korrigera uppgifter så snart KMK får kännedom om eventuella felaktigheter.

 

Syfte och ändamål med behandlingen

Vi samlar in besökarens personuppgifter genom olika kanaler och för ett flertal olika ändamål. Främst samlar vi in personuppgifter genom kontakt med besökaren, vår hemsida eller i samband med våra uppdrag. Vi använder besökarens personuppgifter för följande ändamål:

 • för att administrera vårt uppdrag,
 • för att fakturera och redovisa våra ekonomiska uppgifter,
 • för att kunna besvara frågor online och för att kunna hantera köp av KMKs tjänster,
 • för att kunna hantera kundserviceärenden,
 • för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för samtliga besökare,
 • för att kunna erbjuda besökare marknadsföring,
 • för att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller att förhindra förebygga och utreda brott mot företaget,
 • för att kunna fullgöra KMKs rättsliga förpliktelser,
 • och för att kunna kvalitetssäkra våra tjänster.

Behandling som utförs:

 • lagring av de uppgifter besökaren lämnar till oss,
 • leverans av våra tjänster till besökare,
 • hantering av betalning,
 • adresskontroll,
 • hantering av kommunikation (via telefon, digitala kanaler inklusive sociala medier), och
 • analys av uppgifter för att vi ska kunna erbjuda dig produkter (marknadsföring).

Vilka vi delar dina personuppgifter med

De medarbetare på KMK som kommer att ta del av personuppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan oss och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina intressen, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina intressen.

Så länge lagrar vi dina personuppgifter

KMK kommer inte att lagra personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi utför kontinuerligt gallringar av de personuppgifter som vi behandlar och raderar de personuppgifter som inte längre behövs.

Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

Du som besökare har rätt att:

 • återkalla samtycke för fortsatt behandling av de personuppgifter KMK behandlar med sådan rättslig grund,
 • få bekräftelse om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall tillgång till detta på sätt anges i lag,
 • begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig,
 • begära att vi raderar dina uppgifter om det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen,
 • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen,
 • begära att få ut de personuppgifter som rör dig, och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (portabilitet).

Vänligen notera att vi, för att säkerställa att rätt person lämnar in begäran om åtgärd enligt ovan, kommer att göra en identitetskontroll.

Om cookies

Vår webbplats använder cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies kunna ta del av följande information:

 • Att webbplatsen innehåller cookies
 • Vad dessa cookies används till
 • Hur cookies kan undvikas

Vad är en cookie och varför använder vi cookies?

Cookies är små textfiler som lagras på användarens dator och möjliggör en bättre och mer anpassad webbsida för dig som användare. Det ger oss samtidigt statistik om användandet av vår webbplats Pentronic.se. Cookies innehåller ingen personlig information och är helt ofarligt för dig som användare.

På Pentronic.se använder vi endast permanenta cookies för att kunna förbättra användarvänligheten för våra besökare och mäta antalet sidvisningar till besöksstatistik. Dessa cookies ligger kvar på din dator fram till att du själv, eller din webbläsare per automatik, tar bort dem.
Om du inte vill acceptera cookies

Du väljer själv om du vill acceptera cookies eller inte. I de flesta webbläsare finns en inställning som innebär att man automatiskt accepterar cookies. Väljer du att inte acceptera cookies från oss försämras användarvänligheten och vissa funktioner kommer att försvinna. Vill du inte längre att vi sparar dina cookies på vår webbplats kan du ändra inställningen för användning och omfattning av cookies i din webbläsare eller enhet. Gå in på inställningar för din webbläsare eller enhet för att läsa om hur du ändrar dina Cookie-inställningar.

Ändringar av denna policy

KMK förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna personuppgiftspolicy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintliga personuppgifter ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer KMK informera om detta på lämpligt sätt.

Kontaktinformation

Kontakta oss via mail om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

KMK Nykom AB
E-post: info@nykommun.se

Senast reviderad: 21 april 2021