Polisen rankar: tryggast i Stockholm bild

Polisen rankar: tryggast i Stockholm

Publicerad

Polisens trygghetsmätning 2023 omfattar samtliga 27 kommuner i polisregion Stockholm där drygt 35 000 personer i åldern 16–84 år har svarat på frågor om hur de ser på tryggheten i sitt närområde. Enligt resultatet är Vaxholm tryggast i Stockholm att bo i.

Trygghetsmätningen genomförs årligen sedan 2020 i samverkan mellan polisen och kommuner i Stockholms län och på Gotland. Syftet är att få ett underlag till de regionala och lokala lägesbilderna. Resultatet ligger till grund för gemensamma insatser från polisen och kommunerna.

– Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Det är viktigt att mäta hur medborgare upplever att polisen lever upp till det uppdraget. Trygghetsmätningen är ett av flera verktyg för att bygga lägesbilder i syfte att prioritera och rikta insatser, säger Charlotta Lundberg, brottsförebyggande samordnare i polisregion Stockholm i ett pressmeddelande på polisens hemsida.

Årets trygghetsmätning är den tredje som görs i samverkan mellan polisen och i stort sett alla länets kommuner. Frågorna rör medborgares upplevelse av området där de bor och utsatthet för brott. De tidigare mätningarna från 2020 och 2021 är viktiga underlag för polisen och kommuner i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Vaxholm årets vinnare – tryggast i Stockholm

Vaxholm har nu utsetts till årets vinnare och här deltog cirka 538 personer i undersökningen. Andelen invånare i Vaxholm som känner sig mycket trygga och ganska trygga under kvällstid ligger på 90 procent. Det är högre än snittet i polisregion Stockholm, 71 procent, respektive i Södra Roslagen, 80 procent. Ingen vaxholmare i undersökningen svarade att den känner sig mycket otrygg under kvällstid.

Oron för att utsättas för våld, hot, stöld och bedrägeri har minskat liksom de självrapporterade svaren om att man utsatts för de brotten. Upplevelsen av att vara utsatt för skadegörelse ligger något högre jämfört med tidigare år samtidigt som nivån ligger mycket lägre i jämförelse med snittet i länet.

– Mätningen visar positiva resultat och att Vaxholm är en trygg kommun. Arbetet går i rätt riktning, men vi är inte nöjda än. Målet är att alla i Vaxholm ska känna sig trygga, säger Alexander Delis, säkerhetschef, Vaxholms stad på kommunens hemsida

Samverkan viktig

God samverkan är en viktig förutsättning för ett effektivt trygghetsarbete. Vaxholms stad och polisen samarbetar för att bibehålla och stärka den upplevda tryggheten i kommunen. Tillsammans med andra aktörer görs också gemensamma lägesbilder som lägger grunden för trygghetsarbetet.

– Resultaten från trygghetsmätningen kommer analyseras vidare och ge oss riktning i hur vi ska prioritera och rikta våra insatser för att lyckas uppnå ett ännu tryggare Vaxholm, säger Lovisa Hammarström, trygghets- och säkerhetssamordnare, Vaxholms stad på kommunens hemsida.

Fakta om polisens trygghetsmätning

  • Enkäten har skickats ut till cirka 80 000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 16–85, folkbokförda i Stockholms län eller på Gotland.
  • Andelen som uppger att de känner sig mycket eller ganska otrygga om de rör sig ute i det egna bostadsområdet kvällstid har minskat. Från 25 procent 2020 till 21 procent 2023.
  • Fler kvinnor än män uppger att de upplever otrygghet, 27 procent kvinnor och 15 procent män.
  • En uppdelning på ålder visar att yngre (16–19 år) uppger en något högre otrygghet än äldre (50–64 år). Samtidigt har de äldsta i undersökningen (65–85 år), uppgett högst grad av otrygghet.
  • Andelen som uppgett att de utsatts för våld, stöld, skadegörelse och hot har minskat.
  • Svarande som uppgett att de utsatts för bedrägeri har ökat från 5,1 procent 2020 till 5,6 procent 2023.
  • Andelen som anser att polisen bryr sig om problem i området uppgår 2023 till 51 procent, vilket är en nedgång från 53 procent 2020.
  • Andelen som anser att kommunen bryr sig om problem i området uppgår 2023 till 43 procent, vilket är en nedgång från 47 procent 2020.