Fattigdomen minskar i Göteborg bild

Fattigdomen minskar i Göteborg

Publicerad

Den 29 mars förra året fick stadsledningskontoret i Göteborg i uppdrag att kartlägga fattigdomen i Göteborg. När nu rapporten har kommit står det klart att antalet hushåll i så kallad absolut fattigdom har minskat, trots rådande lågkonjunktur.

Familjer som lever på ekonomiskt bistånd i Göteborg har minskat mellan 2018 och 2023 – trots den tuffa ekonomiska situationen med hög inflation, ökad arbetslöshet och större skuldsättning. Det är en trend som fortsatte även under innevarande år. Antalet barn i hushåll med låg inkomststandard och i hushåll som får ekonomiskt bistånd minskar också enligt rapporten som presenterats.

Trots lågkonjunktur

Britta Timan, en av handläggarna på stadsledningskontoret som har tagit fram rapporten, säger till DN att det är svårt att säga vad den till synes motsägelsefulla trenden beror på.

– Vi har på olika sätt försökt belysa frågan varför utvecklingen av just fattigdom och ekonomiskt bistånd inte följer de andra kurvorna kopplade till ekonomin i samhället med den lågkonjunktur vi har. För att förstå dessa förändringar behövs forskning på området.

Till tidningen belyser hon även att det kan finnas en viss eftersläpning, eftersom statistiken över absolut fattigdom avser inkomståret 2022 och statistiken över ekonomiskt bistånd avser hela året 2023. Men samtidigt kan man inte se några tecken på att statistiken kopplat till ekonomiskt stöd visar ett trendbrott 2024.

Rapporten har tagits fram med hjälp av statistik från SCB om inkomster, egen statistik från socialtjänsten, samt dialoger med handläggare och chefer inom socialtjänsten. Även representanter från delar av civilsamhället har haft möjlighet att yttra sig.  

Matfattigdom

Delårsrapporten som kom hade i juni förra året ett större fokus på just matfattigdom och det relaterade begreppet matosäkerhet. Ämnet matfattigdom fick stor uppmärksamhet under 2023.

– Det vi slog fast då var ett samband mellan låga inkomster och matotrygghet och då använde vi låginkomststandardmåttet som ett mått på absolut fattigdom som en indikation på matotrygghet. Även om alla i den gruppen inte har sådana inkomster att de har råd med mat kan man tycka att den här gruppen har så låga inkomster att den behöver prioritera mellan olika utgifter, inklusive mat, säger Britta Timan till DN.

Fakta: Fattigdom

Matfattigdom och matosäkerhet

  • Begreppen matfattigdom och matosäkerhet handlar till stor del om att leva i en ekonomiskt utsatt situation, och har ett starkt samband med låga inkomster.
  • Omfattningen av matfattigdom kan definieras och mätas på olika sätt, men en definition som används i rapporten är att matfattigdom är “otillräcklig ekonomisk tillgång till en kost av tillräcklig kvantitet och kvalitet för att upprätthålla en näringsmässigt adekvat, socialt acceptabel kost.”

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) är en person osäker på mat när han saknar den psykologiska, sociala eller ekonomiska möjligheten till en stabil tillgång på tillräcklig mat.

Absolut fattigdom

En fattigdomsnivå baserad på en beräkning av kostnaderna för en rimlig “korg” av produkter och tjänster brukar kallas en absolut fattigdomsgräns. Måttet är dock relativt genom att vad som anses rimligt beror på levnadsstandarden i samhället. Den hamnar därför på olika nivåer i olika länder och den kommer också att spegla sin tid och dess konsumtionsmönster.