Allmänna villkor

1 Tillämplighet

1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller för Bolagets tillhandahållande av Tjänsten och är en integrerad del av Avtalet mellan Bolaget och Kommunen.
1.2 Vid motstridigheter mellan avtalshandlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning:
– Ändringar och tillägg till Avtalet,
– Avtalet,
– Allmänna Villkor.
1.3 Inga andra handlingar än ovanstående gäller. Begrepp som används i dessa Allmänna Villkor med stor begynnelsebokstav men som inte definierats häri ska ha samma betydelse som de givits i Avtalet. Omvänt gäller att begrepp som definierats häri och som används i Avtalet utan definition ska ha den betydelse som anges i dessa Allmänna Villkor.

2 Grundläggande

2.1 Bolaget upplåter härmed till Kommunen en i tiden begränsad, icke-överlåtbar och icke-exklusiv rätt att utnyttja Tjänsten på de villkor som framgår av Avtalet och dessa Allmänna Villkor.
2.2 För att nyttja Tjänsten behöver Kommunen registrera ett konto på NYKOMMUN.se (”Användarkontot”). Kommunen kommer i registrerings¬processen att behöva ange vem/vilka hos Kommunen som ska ha access till Användarkontot (”Användare”).
2.3 Användare får inte dela inloggnings¬uppgifter för nyttjande av Tjänsten med obehöriga och ska förvara inloggnings¬uppgifterna på sådant sätt att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Användaren ska omgående anmäla till Bolaget om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Användarens inloggningsuppgifter. Om sådan anmälan inte gjorts, ansvarar Användaren för alla bokningar som gjorts med Användarens inloggningsuppgifter.
2.4 Kommunen är införstådd med att Bolaget bedriver fortlöpande utvecklingsarbete och att Tjänsten därmed kan komma att förändras under avtalstiden. Bolaget reviderar därtill kontinuerligt sitt tjänsteutbud.

3 Tilläggstjänster

3.1 Kommunen och Bolaget har vid Avtalets ingående kommit överens om innehållet i Tjänsten. Under avtalstiden kan parterna därtill komma överens om att komplettera Tjänsten med ändringar och/eller tillägg (”Tilläggstjänster”).
3.2 Tilläggstjänster prissätts separat med betalning i förskott och löper om inte annat avtalats i perioder om 12 månader med den uppsägningstid och de förlängningsvillkor som framgår av Avtalet.

4 Bolagets ansvar

4.1 Bolaget ska, under avtalstiden och förut¬satt att Kommunen fullgör sina åtagan¬den under Avtalet bereda Kommunen och dess Användare tillgång till Tjänsten.
4.2 Bolagets ansvar under detta Avtal är begränsat och omfattar aldrig ersättning för indirekt förlust. Bolagets ansvar är vidare i alla avseenden begränsat till ett belopp om 25 000 kronor.
4.3 Bolaget har inget ansvar vid underlåten¬het att fullgöra skyldighet enligt detta Avtal under sådan period och i sådan utsträckning som underlåtenheten beror på omständighet utanför Bolagets skäliga kontroll, såsom naturkatastrofer, epide¬mier, krig, myndighetsrestriktioner, strej¬ker, embargon förutsatt att underlåten¬heten inte beror på Bolaget och att Bolaget inte rimligen kunde undvikit underlåtenheten.
4.4 Kommunen har möjlighet att skräddarsy sin sida på Tjänsten enligt vad som närmare framgår av den information som finns tillgänglig på Användarkontot.

5 Kommunens ansvar

5.1 Kommunen har endast rätt att nyttja Tjänsten i syfte att exponera och marknadsföra Kommunen mot användare av Tjänsten. Som ett led i detta erbjuds Kommunen möjlighet att kommunicera med användare av Tjänsten, publicera arbetstillfällen samt bereda möjlighet för andra arbetsgivare att synas på Tjänsten. Användning av Tjänsten utanför dessa områden är inte tillåten om parterna inte kommit överens om annat.
5.2 Kommunen ansvarar för att dess Användare endast använder Tjänsten för ovan angivna syften samt i övrigt i enlighet med Avtalet.
5.3 Kommunen är införstådd i att trafik till kommunsidan är viktig. Kommunen ska därför själv genomföra de åtgärder som Kommunen skäligen finner rimliga för att öka trafiken till kommunsidan. Sådana åtgärder kan t ex vara länkning till kommunsidan från Kommunens egen hemsida.

6 Pris och betalningsvillkor

6.1 Priset för nyttjande av Tjänsten framgår av Avtalet.
6.2 Bolaget har rätt att göra prisjusteringar i enlighet med Avtalet.
6.3 Om Kommunen och Bolaget skulle avtala om att Bolaget ska tillhandahålla Kommunen särskilda konsulttjänster i anslutning till Tjänsten ska parterna avtala villkoren och priset därför särskilt.
6.4 Den årliga avgiften för nyttjandet av Tjänsten faktureras årsvis i förskott. Även Tilläggstjänster faktureras årsvis i förskott.
6.5 Betalning ska erläggas inom 30 dagar från mottagen faktura. Vid sen betalning utgår ränta enligt räntelagen (1975:635).

7 Personuppgifter och kommunikation

7.1 Användares personuppgifter behandlas i enlighet med Bolagets personuppgiftspolicy för Tjänsten.
7.2 Kommunen ansvarar för att uppgifterna, såsom namn, adress och kontaktuppgifter, i användarprofilen är korrekta. Om uppgifterna ändras ska Kommunen omgående uppdatera dessa.
7.3 Vardera parten ska uppfylla sina respektive skyldigheter under Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, såsom denna lagstiftning från tid till annan modifieras, ändras eller ersätts (”Dataskyddslagstiftningen”).
7.4 Vid användandet av Tjänsten kan Kommunen komma att ladda upp material som innehåller personuppgifter, såsom definierats i Dataskyddslagstiftningen. När sådan uppladdning sker ger Kommunen Bolaget tillgång till sådana personuppgifter vilket innebär att Bolaget behandlar dessa å Kommunens vägnar. Kommunen är personuppgiftsansvarig och Bolaget personuppgiftsbiträde för sådan behandling. Parterna är överens om följande vad gäller personuppgiftsbehandlingen.
a) Kommunen garanterar att Kommunen har rätt att ladda upp berörda personuppgifter i Tjänsten och att låta Bolaget behandla dessa enligt Avtalet och dessa Allmänna Villkor.
b) Bolaget åtar sig att endast behandla sådana personuppgifter i enlighet med dokumenterade instruktioner utfärdade av Kommunen från tid till annan. Bolaget ska härvid informera Kommunen om en instruktion enligt Bolagets förmenande bryter mot gällande Dataskyddslagstiftning eller om ytterligare instruktioner krävs.
c) Bolaget ska implementera och upprätthålla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder enligt vad som krävs enligt Dataskyddslagstiftningen för att uppnå en nivå av säkerhet som är lämplig med hänsyn tagen till de risker som behandlingen medför.
d) Bolaget ska endast dela personuppgifter med sådan personal för vilken tillgång till uppgifterna är nödvändig för att uppfylla Bolagets skyldigheter enligt Avtalet. Bolaget ska vidta de åtgärder som rimligen krävs för att säkerställa tillförlitlighet för sådan personal.
e) Personuppgifter ska behandlas konfidentiellt.
f) Personuppgifterna får inte överföras till ett land utanför EU/EEA utan föregående samtycke från Kommunen. Eventuell överföring ska vidare endast ske i förenlighet med gällande Dataskyddslagstiftning.
g) Kommunen har givit Bolaget generell tillåtelse att anlita underleverantörer för utförandet av Bolagets åtagande enligt Avtalet. Sådana underleverantörer kan komma att behandla personuppgifter som Kunden laddar upp i Tjänsten. Bolaget ska informera Kommunen om de underleverantörer som anlitas och vilka av dem som har tillgång till personuppgifter samt om någon underleverantör byts ut. Bolaget ska vara ansvarig för sådan behandling som utförs av en underleverantör på samma sätt som om behandlingen utförts av Bolaget självt. Bolaget ska ingå personuppgiftsbiträdesavtal med sådana underleverantörer som behandlar personuppgifter.
h) Bolaget ska, mot rimlig ersättning, biträda Kommunen i uppfyllandet av Kommunens skyldighet att besvara och hantera registrerade personers begäran och rättigheter gällande, enligt vad som närmare följer av Dataskyddslagstiftningen, transparens och information, tillgång, rättelser, radering, dataportabilitet, begränsningar av behandling, invändningar mot behandling och automatiserad individuellt beslutsfattande. Bolaget ska också, mot rimlig ersättning, assistera Kommunen i uppfyllandet av Kommunens skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen.
i) Omedelbart rapportera till Kommunen i händelse av intrång eller annat säkerhetshot som leder till radering, förlust, förändring eller olagligt offentliggörande eller tillgång till personuppgifter.
j) Bolaget ska tillhandahålla Kommunen med nödvändig information för att demonstrera Bolagets uppfyllande av sina skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen till den utsträckning detta är relevant för Avtalet. Bolaget ska därvid acceptera att Kommunen genomför revision av Bolaget för detta syfte. Sådan revision ska föregås av rimligt varsel och ska utföras på ett sätt som i så hög utsträckning som möjligt begränsar negativa effekter på Bolagets normala verksamhet. Bolaget ska bidra till ett effektivt genomförande av revisionen.
k) Bolaget ska, enligt närmare instruktion från Kommunen, radera eller returnera alla personuppgifter efter det att Tjänsten avslutats.

8 Immateriella rättigheter

8.1 Alla immateriella rättigheter hänförliga till Tjänsten utgör Bolagets, dess koncern¬bolags eller licensgivares exklusiva egendom. Kommunen har ingen rätt till sådana immateriella rättigheter utöver vad som uttryckligen anges i Avtalet.
8.2 Tjänsten kan komma att innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller resurser. Sådana länkar tillhandahålls endast av Bolaget som en service till Kommunen och andra användare av Tjänsten och innebär inte att Bolaget rekommenderar webbplatserna ifråga. Bolaget ansvarar inte för innehåll, produkter eller tjänster på eller tillgängliga från dessa webbplatser eller resurser, eller länkar som visas på sådana webbplatser. Kommunen använder länkade webbplatser på egen risk och tar fullt ansvar för, och står för alla risker, som kan uppstå i samband med Kommunen användning av webbplatser och resurser från tredje part.

9 Övrigt

9.1 Kommunen är införstådd i och accepterar att Bolaget har rätt att exponera för besökare relevant reklam på Kommunsidan. Reklamen ska placeras på ett sådant sätt att den hålls avskild från de budskap som Kommunen står som avsändare för. Intäkterna för sådan reklam tillfaller Bolaget.
9.2 Om Kommunen har synpunkter på reklam som exponeras på Kommunens kommunsida ska Kommunen kommunicera detta till Bolaget så snart som möjligt. Parterna ska därvid i god anda diskutera förutsättningarna för att ta bort sådan reklam från kommunsidan och hur situationen ska kunna undvikas framåt.